Przejdź do treści

ODKRYJ FOLLMANN DIMENSION

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych, identyfikacja podmiotu dostarczającego dane i inspektor ochrony danych

(1) Poniżej znajdują się informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z tego serwisu. Dane osobowe uwzględniają wszystkie dane, które są powiązane z użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, preferencje użytkownika.

(2) Dostawcą usług zgodnie z niemiecką ustawą o mediach elektronicznych (TMG) i organem odpowiedzialnym zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) jest Follmann GmbH & Co. KG (dane zawiera również stopka).

(3) Z inspektorem ochrony danych z ramienia dostawcy usług, tj. upoważnioną osobą, można skontaktować się pod adresem e-mail datenschutzbeauftragter@follmann.de

§ 2 Prawa użytkownika

(1) Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie względów uzasadniających, które wymieniono w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) lub niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG). Względy uzasadniające mogą być, na przykład, następujące:

 • Użytkownik udzielił osobistej zgody.
 • Przetwarzanie stanowi konieczny warunek zawarcia umowy z użytkownikiem.
 • Przetwarzanie stanowi konieczny warunek wypełnienia zobowiązań prawnych.
 • Przetwarzanie stanowi konieczny warunek zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich oraz interesów użytkownika bądź podstawowych praw i swobód, które wymagają ochrony danych osobowych.

(2) Gdy spełnione zostaną warunki prawne, użytkownik ma prawo:

 • dostępu do informacji na temat swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 • do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 • do usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
 • do ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
 • do przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
 • do tego, aby nie być podmiotem decyzji wydanej wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub w podobny sposób ma wpływ na użytkownika (art. 22 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych (art. 77 RODO). Organ nadzorczy jest właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania użytkownika, miejsca wykonywania pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Listę organów nadzorczych (dla sfery niepublicznej) można znaleźć pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

(3) W dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, użytkownik może odwołać udzieloną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych.

(4) Wszelkie zapytania odnośnie przetwarzania danych oraz korzystania z przysługujących użytkownikowi praw należy kierować na adres e-mail: datenschutzbeauftragter@follmann.de lub na adres wymieniony pod działem 1 (2), chyba że określono inaczej w innym punkcie niniejszej publikacji na temat ochrony danych osobowych.

§ 3 Bezpieczeństwo danychUtrzymujemy bieżące środki techniczne mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa danych, w szczególności ochrony danych osobowych użytkownika względem zagrożeń związanych z przenoszeniem danych, a także uzyskiwania wynikającej z nich wiedzy przez osoby trzecie. Są one odpowiednio dostosowywane w zależności od aktualnego stanu technologii.

§ 4 Gromadzenie danych osobowych w celach informacyjnych i pliki „cookies”

(1) W przypadku użytkowania serwisu jedynie w celach informacyjnych, to jest, jeśli użytkownik nie zaloguje się lub nie zarejestruje na stronie internetowej, bądź w inny sposób przekaże nam informacje, gromadzimy wyłącznie dane, które przekazuje przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik, tak aby umożliwić mu odwiedzenie strony internetowej. Uwzględnia to następujące elementy:

 • adres IP
 • data i godzina żądania
 • różnica czasu względem czasu uniwersalnego (GMT)
 • treść żądania (konkretnej strony)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość danych przekazanych za każdym razem
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka internetowa
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki internetowej.

(2) Ponadto pliki „cookies” są przechowywane na komputerze użytkownika podczas korzystania przez niego ze strony internetowej. Pliki „cookies” są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane na dysku twardym użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z przeglądarki internetowej i przez którą określone informacje przekazywane są do agencji odpowiedzialnej za ustawienie pliku „cookie” (w tym przypadku naszej firmy). Pliki „cookies” nie uruchamiają programów ani nie wprowadzają wirusów do komputera użytkownika. Służą jedynie ogólnemu usprawnieniu korzystania z usługi internetowej oraz uczynieniu jej bardziej przyjazną dla użytkownika. Wykorzystujemy pliki „cookies” w celu identyfikacji użytkownika przy kolejnych odwiedzinach, jeśli posiada on konto w naszym serwisie. W przeciwnym razie należy ponownie zalogować się przy każdej kolejnej wizycie.

a) Ta strona internetowa korzysta z plików „cookies” w następującym zakresie:

 • pliki „cookies” sesyjne (nietrwałe)
 • pliki „cookies” trwałe (w celach tymczasowego użycia)
 • pliki „cookies” osób trzecich (pochodzące od dostawców zewnętrznych)

b) Pliki „cookies” sesyjne zostaną usunięte automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Uwzględniają one zwłaszcza pliki „cookies” sesyjne. Zawierają one tak zwany identyfikator sesji, z użyciem którego różne zapytania, wystosowywane przez używaną przeglądarkę internetową, mogą być przydzielone do sesji łączonej. W ten sposób komputer użytkownika może zostać ponownie rozpoznany przy powtórnych odwiedzinach strony internetowej przez użytkownika. Pliki „cookies” sesyjne zostaną usunięte, gdy użytkownik wyloguje się lub zamknie przeglądarkę internetową.

c) Pliki „cookies” trwałe zostaną automatycznie usunięte po upływie przewidzianego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku „cookies”. Pliki „cookies” można usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej w dowolnym momencie.

d) Użytkownik może skonfigurować ustawienie przeglądarki internetowej w zależności od potrzeb i na przykład odmówić przyjęcia plików „cookies” pochodzących od osób trzecich lub wszystkich plików „cookies”. Wówczas jednak korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe.

(3) Te zapisane informacje będą przechowywane oddzielnie od wszelkich określonych danych, które możemy nadal przechowywać. Dane zawarte w plikach „cookies” nie będą, w szczególności, łączone z innymi danymi użytkownika.

§ 5 Newsletter

(1) Przy subskrypcji do naszego newslettera stosujemy procedurę podwójnego sprawdzania procesu. Oznacza to, że po podaniu adresu e-mail przez użytkownika zostanie na niego przesłany e-mail potwierdzający, w którym zawarta będzie prośba o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Niepotwierdzenie w ciągu 24 godzin spowoduje automatyczne usunięcie subskrypcji użytkownika. Po potwierdzeniu zapiszemy adres e-mail użytkownika, który będzie w naszej bazie aż do momentu usunięcia subskrypcji do newslettera (cofnięcie zgody). Przechowywanie służy wyłącznie celom związanym z przesyłaniem newslettera po otrzymaniu stosownej zgody. Ponadto przechowujemy adresy IP użytkownika oraz informacje dotyczące czasów rejestracji i potwierdzenia, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

(2) Jedyną obowiązkową informacją, którą należy podać na potrzeby subskrypcji do newslettera, jest adres e-mail. Wszelkie inne wyraźnie oznaczone informacje są dobrowolne i będą wykorzystane wyłącznie w celach personalizacji newslettera. Również i te informacje zostaną usunięte przy anulowaniu subskrypcji.

(3) Użytkownik może anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie. Aby anulować subskrypcję, należy kliknąć w link przesyłany w każdej wiadomości z newsletterem. Można tego również dokonać przesyłając wiadomość e-mail na adres info@follmann.de lub przesyłając wiadomość na dowolny z adresów kontaktowych podanych w stopce. Określone przez użytkownika dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

(4) Należy pamiętać, że przy przesyłaniu newslettera analizowane będą preferencje użytkownika. Na potrzeby tej oceny przesyłane maile będą korzystać z tzw. sygnałów nawigacyjnych (pikseli monitorujących). Są to pliki jednopikselowych obrazów, które są powiązane z naszą stroną internetową, i umożliwiają nam analizę preferencji użytkownika. W tym celu gromadzone są dane określone w § 4, podobnie jak sygnały nawigacyjne, które są przydzielone do adresu e-mail użytkownika i powiązane ze swoistym identyfikatorem. Dane są gromadzone w sposób ściśle anonimowy. Oznacza to, że identyfikatory nie są powiązane z innymi danymi osobowymi użytkownika, przez co można wykluczyć wszelkie bezpośrednie osobiste odwołania. W razie potrzeby wykorzystujemy uzyskane w ten sposób dane w celu utworzenia profilu użytkownika, tak aby dostarczać newsletter, który jest dostosowany do jego potrzeb. Rejestrujemy moment odczytania naszego newslettera oraz kliknięcie przez użytkownika przesłanych w mailach linków. Na tej podstawie wnioskujemy, jakie są osobiste zainteresowania użytkownika. Wiążemy te dane z aktywnością użytkownika na naszej stronie internetowej. Gromadzone w ten sposób dane będą przechowywane na serwerze podmiotu dostarczającego newsletter w Niemczech.

§ 6 Korzystanie z usługi Google Analytics

(1) Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, internetowego serwisu analitycznego prowadzonego przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików „cookies”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika. Pomagają one w analizie strony internetowej w zakresie sposobu użytkowania strony przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki „cookies” dotyczące korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika zasadniczo przesyłane są przez Google na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Po aktywowaniu anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach możliwa jest sytuacja, gdy pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej strony internetowej w celach oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, tworząc raporty na temat aktywności na stronie internetowej i zapewniając dalsze usługi związane ze stroną internetową i korzystaniem z sieci Internet operatorowi strony internetowej.

(2) Adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową, z której korzysta użytkownik, w zakresie usługi Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

(3) Przechowywanie plików „cookies” można uniemożliwić, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Należy jednak wspomnieć, że w ten sposób użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

(4) Przekazywanie danych generowanych przez pliki „cookies” i powiązane z korzystaniem z tej strony przez użytkownika (w tym adresu IP użytkownika) i ich przetwarzanie przez Google można też uniemożliwić, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki internetowej, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Ta strona korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W ten sposób adresy IP będą przetwarzane w skróconej postaci, co też wyklucza bezpośrednie powiązania z innymi osobami.

(6) Korzystanie z usługi Google Analytics odbywa na podstawie warunków uzgodnionych przez niemieckie organy zajmujące się ochroną danych z Google. Informacje na temat dostawców zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Ogólny opis na temat ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Einsatz von eTracker

(1) Der Anbieter dieser Website nutzt Dienste der etracker GmbH aus Hamburg, Deutschland (www.etracker.com) zur Analyse von Nutzungsdaten. Wir verwenden standardmäßig keine Cookies für die Web-Analyse. Soweit wir Analyse- und Optimierungs-Cookies einsetzen, holen wir Ihre explizite Einwilligung gesondert im Vorfeld ein. Ist das der Fall und Sie stimmen zu, werden Cookies eingesetzt, die eine statistische Reichweiten-Analyse dieser Website, eine Erfolgsmessung unserer Online-Marketing-Maßnahmen sowie Testverfahren ermöglichen, um z.B. unterschiedliche Versionen unseres Online-Angebotes oder seiner Bestandteile zu testen und zu optimieren. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Internet Browser auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. etracker Cookies enthalten keine Informationen, die eine Identifikation eines Nutzers ermöglichen.(2) Die mit etracker erzeugten Daten werden im Auftrag des Anbieters dieser Website von etracker ausschließlich in Deutschland verarbeitet und gespeichert und unterliegen damit den strengen deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen und -standards. etracker wurde diesbezüglich unabhängig geprüft, zertifiziert und mit dem Datenschutz-Gütesiegel ePrivacyseal ausgezeichnet.(3) Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 lit. f (berechtigtes Interesse) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Optimierung unseres Online-Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Besucher wichtig ist, werden die Daten, die möglicherweise einen Bezug zu einer einzelnen Person zulassen, wie die IP-Adresse, Anmelde- oder Gerätekennungen, frühestmöglich anonymisiert oder pseudonymisiert. Eine andere Verwendung, Zusammenführung mit anderen Daten oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.(4) Sie können der vorbeschriebenen Datenverarbeitung jederzeit durch Klick auf den Schieberegler widersprechen. Der Widerspruch hat keine nachteiligen Folgen. Wird kein Schieberegler angezeigt, ist die Datenerfassung bereits durch andere Blockier-Maßnahmen unterbunden.(5) Weitere Informationen zum Datenschutz bei etracker finden Sie hier.

§ 8 Use of SalesViewer® technology:

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

Zainteresowany?

Proszę wprowadzić kod kraju
Country
Tak, zapoznałem się z polityką prywatności. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie w formie elektronicznej podanych przeze mnie danych, w tym danych kontaktowych, w celu realizacji mojego zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Moje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji mojego zapytania i nie będą przekazywane dalej bez mojej zgody. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.
CAPTCHA
Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und verhindert automatisches Spamming.